Na naszej stornie znajdą Państwo kilka przydatnych informacji dotyczących prowadzenia gabinetu fizjoterapii.


Oto lista tematów:

Zakładanie gabinetu

Kontrole

Dokumentacja

Jak założyć gabinet fizjoterapii?
 

Zanim zacznę opisywać po kolei wszystkie kroki związane z zakładaniem gabinetu muszę wyjaśnić, że w przepisach występują różne nazwy opisujące gabinet i nimi będę operować:

prywatny gabinet fizjoterapii = indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna = podmiot wykonujący działalność leczniczą (nie mylić z podmiotem leczniczym).

 

1. Prawo do wykonywania zawodu

Wyda się to oczywiste, ale należy zaznaczyć, że każdy kto chce założyć indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną musi ukończyć studia na kierunku fizjoterapia i posiadać prawo do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Wniosek o wydanie takiego prawa znajdziemy na stronie: http://kif.info.pl/rejestracja/

 

2. Licancjat/technik czy magister?

Indywidualną praktykę może założyć każdy posiadający powyższe tytuły, lecz należy uściślić, że zgodnie z Ustawą o Zawodzie Fizjoterapeuty może to zrobić:

- magister z co najmniej 3-letnim stażem pracy w zawodzie

- licencjat/technik z 6-letnim stażem pracy w zawodzie,

gdyż tylko wtedy możemy w pełni samodzielnie wykonywać zawód.

Dodatkową rzeczą, którą należy wiedzieć jest to, że tylko magister z 3-letnim stażem posiada pełną swobodę w prowadzeniu gabinetu (badanie, planowanie i prowadzenie fizjoterapii). Licencjat/technik po 6 latach stażu może jedynie samodzielnie badać, planować i wykonywać zabiegi masażu. W pozostałych przypadkach prowadzenie gabinetu jest możliwe ale każdy pacjent musi mieć skierowanie ze zleconymi zabiegami od lekarza lub magistra fizjoterapii z wymaganym stażem.

 

3. Lokal

Zakładając indywidualna praktykę musimy zastanowić się nad wyborem odpowiedniego lokalu pod nasz gabinet. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zamierzamy świadczyć usługi wyłącznie w domu pacjenta (miejscu wezwania) lub w innym podmiocie leczniczym (przychodnia, sanatorium itp.). Wtedy oczywiście pomijamy ten punkt.

Przepisy dotyczące indywidualnych praktyk fizjoterapeutycznych nie są bardzo rygorystyczne. Muszą jedynie spełniać ogólnoprzestrzenne warunki pomieszczeń medycznych:

- mogą znajdować się w zespole budynków lub oddzielnym budynku. Dotyczy to również lokalu mieszkalnego (np. własnego domu), ale warunkiem jest wyodrębnienie tego pomieszczenia od pomieszczeń innych użytkowników (nie musimy posiadać odrębnego wejścia ale pomieszczenie to nie może służyć do innego celu).

- nie mogą znajdować się poniżej poziomu gruntu (w tzw. przyziemiu). Chociaż jest możliwe wystąpienie o pozwolenie na prowadzenie naszej działalności w takim lokalu. Kierujemy je do siedziby najbliższej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej („Sanepidu”) i wtedy możemy uzyskać taką zgodę.

- kształt i powierzchnia musi umożliwiać prawidłowe wykonywanie zabiegów. Jest to dość ogólny zapis ale oczywiste jest to, że pomieszczenie nie może być zbyt małe
- podłoga oraz połączenie ścian z podłogą muszą być wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję.
- lokal powinien posiadać umywalkę z zimną i ciepłą wodą, pojemnik na mydło, płyn do dezynfekcji, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użytku oraz na zużyte ręczniki.

- przepisy nie nakładają obowiązku posiadania toalety ale wystarczy jedynie dostęp do niej np. we wspomnianym lokalu mieszkalnym.

- urządzenia i sprzęt, którego będziemy używać muszą być do tego celu przeznaczone, posiadać certyfikaty i przeglądy techniczne.

- powinniśmy posiadać odpowiednią szafkę na dokumentację zamykaną na kluczyk
- jeśli posiadamy instalację klimatyzacji to musi być ona czyszczona i serwisowana nie rzadziej niż co 12 miesięcy

 

4. Założenie działalności gospodarczej

Posiadając już lokal musimy udać się do najbliższego Urzędu Miasta/Gminy w celu złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów gospodarczych (CEiDG) i uzyskaniu numeru REGON, na który poczekamy ok. 3 dni. Nie musimy odwiedzać Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

5. Ubezpieczenie OC

Każda praktyka fizjoterapeutyczna ma obowiązek posiadania aktualnego ubezpieczenia OC specjalnie dedykowanego dla działalności fizjoterapeutycznej. Obecnie istnieje wiele firm ubezpieczeniowych oferujących takie produkty, a wnioski można wypełnić nawet on-line.
Ubezpieczenie OC powinno rozpoczynać się nie później niż dzień przed otwarciem gabinetu i opiewać na kwotę 30 000 euro w przypadku jednego zdarzenia lub 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń. Koszt to ok 190zł.

 

6. Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL)

Jest to kolejny obowiązkowy wymóg jaki musimy spełniać aby otworzyć nasz gabinet. Rejestracji dokonujemy na stronie https://rpwdl.csioz.gov.pl

Dokładna instrukcja znajduje się na stronie https://pomoc.kif.info.pl/rejestr-praktyk-zawodowych-fizjoterapeutow-jak-dokonac-wpisu/

Dodam tylko, że przed rejestracją musimy założyć tzw. „profil zaufany” za pomocą np. bankowości internetowej lub posiadać podpis elektroniczny. Koszt rejestracji wynosi 98zł, a każda kolejna zmiana we wpisie - 50zł.
W trakcie rejestracji będziemy mieli do wyboru 3 formy:
- indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w zakładzie leczniczym (gdy pracujemy dla innego podmiotu leczniczego) - kod 93

- indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna, tzw gabinetowa - kod 94
- indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna w miejscu wezwania (gdy nie posiadamy gabinetu, a jedynie dojeżdżamy do pacjentów) - kod 95
Możemy wybrać jedną z tych form, dwie lub wszystkie, jeśli taki jest stan faktyczny i nie wpływa to na wysokość opłaty.

 

 

7. Pieczątki

Jako przedsiębiorcy powinniśmy posiadać pieczątkę z danymi firmy (adresem, numerem NIP i REGON), a jako fizjoterapeuci jesteśmy zobowiązani mieć pieczątkę na której znajduje się:

- imię i nazwisko

- nazwa zawodu fizjoterapeuty i najlepiej tytuł naukowy

- numer prawa do wykonywania zawodu

 

8. Sanepid

Częstym pytaniem jest to czy musimy mieć pozwolenie Sanepidu? Otóż - NIE. Ale jeśli chcemy posiadać opinię takiej jednostki bo jest nam ona potrzebna np. przy pozyskiwaniu różnych środków pomocy publicznej bądź chcemy być po prostu spokojni - możemy wystąpić o taka opinię do najbliższej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 

9. Kasa fiskalna
Jako przedsiębiorcy świadczący usługi osobom fizycznym zobowiązani jesteśmy posiadać kasę fiskalną. Jednak obowiązek ten powstaje dopiero wtedy, gdy w danym roku rachunkowym przekroczymy przychód w kwocie 20 000zł. Wówczas mamy 2 miesiące na zakupienie kasy. Kwota ta dotyczy jedynie klientów indywidualnych i nie wlicza się do niej faktur wystawionych innym przedsiębiorcom.
Niemniej jednak pomimo braku obowiązku posiadania kasy, jesteśmy zobowiązani do wystawienia pacjentowi potwierdzenia dokonania zapłaty. Mówi o tym art. 24.a ustawy o działalności leczniczej i z mojego doświadczenia wynika, że nie wiedzą o tym wszyscy księgowi a nawet pracownicy Urzędu Skarbowego. 
 

10.Informacja na budynku oraz zakaz reklamy
Zobowiązani jesteśmy do informowania pacjenta o prowadzonej działalności - posiadać szyld przed gabinetem oraz informację o godzinach przyjęcia, a także sposobie rejestracji. Brak w/w narusza prawo do dostępności opieki medycznej pacjenta.
Świadczenia zdrowotne obowiązuje zakaz reklamy i dotyczy on również internetu!

Mamy jednak prawo do informacji i baner z opisem gabinetu i zakresem usług nie jest zabroniony. Wystrzegajmy się słów: "najlepszy", "najtańszy", "najskuteczniejszy" itp. Wielkość reklamy również ma znaczenie i olbrzymi baner reklamowy przy autostradzie może budzić wątpliwości...
Uważajmy na to co zamieszczamy na swojej stronie internetowe,j czy w mediach społecznościowych. Tutaj również skupmy się na przekazywaniu jedynie informacji dla pacjenta.
 

11. Regulamin Praktyki oraz RODO
Jako Praktyka powinniśmy posiadać Regulamin. Umieśćmy go w widocznym miejscu w gabinecie lub poczekalni.
Na stromie Krajowej Izby Fizjoterapeutów znajdziemy uchwałę na temat tego co powinno się w nim znaleźć. Szczególnie ważnym punktem jest to, w jakich przypadkach możemy odmówić udzielenia świadczenia oraz cennik usług stanowiący załącznik do Regulaminu. 

poniżej przedstawiam przykładowy Regulamin do pobrania:
Obok Regulaminu Praktyki powinna znaleźć się klauzula obowiązku informacyjnego RODO:12. Umowa na odpady medyczne
Zgodnie ze stanowiskiem KIFu, fizjoterapeuci nie wytwarzają odpadów medycznych i nie musimy posiadać takiej umowy. 

 

Dokumentacja medyczna

 

Każdy fizjoterapeuta prowadzący praktykę zobowiązany jest do wytwarzania i gromadzenia dokumentacji medycznej.
Dzieli się ona na dokumentację zbiorczą w postaci księgi zabiegów oraz indywidualną w formie karty pacjenta.
Pamiętajmy o zasadach, które obowiązują przy prowadzeniu dokumentacji medycznej:
- każda strona dokumentacji pacjenta powinna być ponumerowana oraz powinna zawierać imię i nazwisko pacjenta
- każdy wpis do dokumentacji należy wprowadzić niezwłocznie po udzieleniu świadczenia (co jednak nie oznacza natychmiast, więc część informacji można uzupełniać po wizycie albo nawet na koniec dnia).

- nie można usuwać wpisów w dokumentacji medycznej, a każdy poprawiony wpis powinien być opatrzony naszym podpisem, pieczątką oraz podaniem przyczyny poprawienia.
- zobowiązani jesteśmy przechowywać dokumentację medyczną:
20lat (zasada pełnych 20 lat) od końca roku kalendarzowego w którym dokonano ostatni wpis
30lat - w przypadku śmierci pacjenta
10lat - zdjęcia RTG
5lat - skierowanie od lekarza na badania
2lata - skierowanie od lekarza na badanie, które nie zostało zrealizowane
22lata - dokumentacja medyczna dzieci do 2 r.ż.
- w razie zamknięcia gabinetu dokumentację przekazujemy innemu podmiotowi, koniecznie spisując z nim umowę lub przejmuje ją KIF.
 

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązywała będzie wszystkich dokumentacja elektroniczna. Do tego czasu zamieszczam kilka wzorów dokumentów które obowiązują każdą praktykę fizjoterapeutyczną.

 

1. Zgoda pacjenta na świadczenie fizjoterapeutyczne
W takiej zgodzie umieszczamy wymagane dane pacjenta, informacje dotyczące skierowania, stanu zdrowia, sposobu przygotowania do zabiegów czy możliwych skutków zabiegów. Na koniec pacjent podpisuje zgodę na świadczenie lub jej brak. Ważne jest to, że jeśli pacjent wyraża zgodę na zabiegi to również zgadza się na przetwarzanie danych i nie musi podpisywać dodatkowego dokumentu.

 

 

 

2. Świadczenie odnośnie informacji o stanie zdrowia
Jest to również dokument wymagany i znajdziecie go tutaj:

 

 

 

3. Karta badania fizjoterapeutycznego
Każdy z nas może stworzyć swoją własną kartę badania. Zachęcam do konstruowania jej według standardów ICF które obowiązują fizjoterapeutów na całym świecie.

 

 

 

4. Zgoda przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej.
Ważną informacją jest to, iż osoby po 16 r.ż. nie muszą posiadać takiej zgody, chyba że budzą w nas brak zaufania to wówczas możemy o nią poprosić.

 

 

 

5. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Dostęp do dokumentacji medycznej ma wyłącznie pacjent, opiekun prawny bądź osoba upoważniona. Rodzina bez upoważnienia nie ma dostępu.

 

 

 

6. Oświadczenie pacjenta z powodu braku dowodu tożsamości
 

 

 

7. Księga zabiegów

Może to być zwykła tabela przedstawiająca pacjentów i wykonane im zabiegi w danej jednostce czasu.

Kontrole

 

Prowadząc gabinet możemy być narażeni na różnego rodzaju kontrole z instytucji:
- Urzędu Skarbowego
- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
- Krajowej Izby Fizjoterapeutów.
Poniżej zajmę się opisaniem ostatniego z wymienionych przypadków.


Krajowa Rada Fizjoterapeutów może zdecydować o skontrolowaniu nas na wniosek osoby, która o to poprosi. W praktyce może to być najczęściej pacjent, inny terapeuta, sąsiad itp. Nie ma i nie będzie kontroli z KIF bez konkretnej przyczyny/wniosku.
O planowanej kontroli zostaniemy poinformowani wcześniej listownie, a kontrola może odbyć się 14 - 30 dni od odebrania przez nas powiadomienia.
KIF może kontrolować nas jako fizjoterapeutów (np. pod względem przestrzegania zasad etyki czy posiadania prawa do wykonywania zawodu) lub jako praktykę fizjoterapeutyczną (np. prowadzenie dokumentacji medycznej lub posiadanie wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą)
Kontroler może być obecny w trakcie wykonywania przez nas świadczeń/zabiegów, lecz nie może kontrolować naszych umiejętności czy zastosowania metod pracy z pacjentem.
Kontrole takie mają znaczenie głównie edukacyjne i nie wnoszą większych sankcji lub kar. Każdy wychwycony przez kontrolę błąd można naprawić i później o tym poinformować organ kontrolny.
Jeśli jednak w sposób rażący naruszamy zasady etyki lub zasady prowadzenia praktyki możemy nawet stracić prawo do wykonywania zawodu.

Myślę jednak, że każdy, kto zapozna się z powyższymi informacjami i będzie się do nich stosował, nie będzie miał problemów z żadną kontrolą


mgr. Michał Bielamowicz         
 

 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

W razie pytań służę pomocą:

Rejestracja telefoniczna: 886 037 195

Resjestracja online: kontakt@rehanova.pl